Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraził zgodę na udzielenie Gminie Marklowice dofinansowania w formie pożyczki zadania wymiany kotłów węglowych na gazowe.
W związku z tym w najbliższym czasie poinformujemy wnioskodawców o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej na wymianę kotłów na gazowe.

Przypominamy o zbliżającym się ostatecznym terminie składania wniosków tj. 30 września 2020 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Poniżej linki do informacji na ten temat oraz formularzy i wniosków do pobrania.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-informacje.html

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/dzialanie-m21-pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19.html

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie 30 czerwca 2020 r. zorganizowała konferencję prasową, inaugurującą tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero" w sektorze rolniczym w Polsce.
W konferencji uczestniczyli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński, Przedstawiciele Kasy z Panią Prezes dr Aleksandra Hadzik na czele oraz pozostali organizatorzy spotkania. Oficjalny patronat na konkursem sprawuje Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronat medialny objęła TVP Info.
Podczas spotkania twórcy projektu ogłosili oficjalnie rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika"- i na tych 3 filarach Wizji Zero opierać się będzie tegoroczna edycja konkursu.
Głównym założeniem projektu jest promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników.
Mając na uwadze stworzenie lepszych warunków pracy i poprawę zdrowia rolników, intencją Strategii Wizji Zero jest zmniejszenie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny.
Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:
- Internet: https://spisrolny.gov.pl/
- infolinię spisową: tel. 22 279 99 99
#PSR2020 #LiczySięRolnictwo

W miesiącu maju, zgodnie z planem dobiegł końca kolejny już Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice. W ramach tego programu zlikwidowano 47 kotłów węglowych tzw. kopciuchów a w ich miejsce zabudowano ekologiczne kotły gazowe. Środki finansowe przeznaczone na dotację dla mieszkańców pochodziły z budżetu gminy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zaciągnięta pożyczka może zostać w przyszłych latach częściowo umorzona pod warunkiem przeznaczenia tych środków na zadanie ekologiczne zgodne z wytycznymi funduszu.

W związku z przystąpieniem do robót związanych z kapitalnym remontem ul. Bławatkowej od skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów do skrzyżowania z ul. Zana od dnia 21.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wystąpią utrudnienia w ruchu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

-  zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

-  dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

-  analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

-  wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

-  aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

-  osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

-  osób prawnych;

-  jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

-  użytkowników gospodarstw rolnych;

-  rodzaju użytkowanych gruntów;

-  powierzchni użytkowanych gruntów;

-  zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

-  pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

-  rodzaju budynków gospodarskich;

-  liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

-  nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

-  poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;

-  telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

-  bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;

- korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Szanowni Państwo, w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 poniżej publikujemy wzory listów Prezesa GUS, które zostały wysłane do użytkowników gospodarstw rolnych – osób fizycznych i osób prawnych.

List Prezesa do osób fizycznych

List Prezesa do osób prawnych

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Marklowicach zlokalizowany przy ul. Cmentarnej 9, będzie nieczynny w poniedziałek 27.04.2020r.
Od czwartku 30.04.2020 r. punkt będzie czynny w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:00 do 17:00.
Trzeba jednak pamiętać o obowiązujących zasadach:
- na PSZOK będą wpuszczane tylko dwie osoby przy jednym transporcie odpadów;
- osoby znajdujące się na PSZOK-u muszą być wyposażone w maseczki i jednorazowe rękawiczki;
Prosimy o wyrozumiałość, wszystkie środki ostrożności wprowadzone są przede wszystkim dla Państwa bezpieczeństwa.

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW
Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się
w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.

Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Inicjatorem powstania programu jest marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet będzie uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł.

„Kryzys związany z pandemią koronawirusa wymusza na nas przewartościowanie regionalnej polityki gospodarczej i skupienie się na wyzwaniach związanych z odbudową potencjału gospodarczego Śląska. To szerokie wsparcie finansowe w ramach pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wierzę, że współpracując jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką" – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

„Śląski pakiet dla gospodarki" koncentruje się na kilku płaszczyznach działań. Szczegółowe informacje na dla gospodarki.slaskie.pl. Uruchomiona została również infolinia pod nr tel. 32 77 40 877 czynna w godz. 8.00-18.00

W związku z przystąpieniem do robót zwiazanych z remontem odcinka ul Jarzębinowej od posesji 22 do posesji 36 w dniach 26.08.2020 do dnia 21.09.2020 wystąpią utrudnienia w ruchu

Przypominamy, że od początku bieżącego roku firma odbierająca odpady po odbiorze bioodpadów nie zostawia worków brązowych na te odpady – w worki brązowe na bioodpady mieszkańcy muszą zaopatrywać się we własnym zakresie.
Tak jak dotychczas mieszkańcy w zamian za ponoszoną opłatę będą otrzymywać worki na pozostałe odpady zbierane selektywnie:
- papier (worki niebieskie),
- szkło (worki zielone),
- plastik, odpady wielomateriałowe i metal (worki żółte).
Bioodpady w tym również odpady zielone są odbierane sprzed nieruchomości bez ograniczeń ilościowych.

W związku z przystąpieniem do robót zwiazanych z remontem ul Stromej od dnia 25.08.2020 do dnia 28.08.2020 wystąpią utrudnienia w ruchu

Informuje się o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.
Taryfa została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.
Taryfa obowiązywać będzie od dnia 17 marca 2020 r. na okres 3 lat.

W dniu wczorajszym na auli byłego gimnazjum odbyło się kolejne spotkanie z dzierżawcami kotłów na ekogroszek i pelet. W spotkaniu wzięła udział większość tegorocznych wnioskodawców z zachowaniem obowiązujących szczególnych środków ostrożności związanych z panującą pandemią. Kolejne 67 starych kopciuchów zostanie wymienione na ekologiczne kotły co będzie skutkowało zmniejszeniem ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wyłonionej w tegorocznym przetargu firmy ISKO – dostawcy kotłów.

Zgłoszenia w dni robocze w godzinach od 6.00 do 14.00 należy przekazać drogą telefoniczną do właściwego oddziału obsługi i nadzoru szkód górniczych KWK ROW, natomiast po godzinie 14.00 i w dni wolne od pracy do dyspozytora danego Ruchu kopalni, zgodnie z wlaściwością odpowiedzialności za usuwanie szkód górniczych.

Oddział KWK ROW Ruch Marcel do godziny 14.00 - tel. 327292-385, po godzinie 14.00 dyspozytor 327292-500
Oddział KWK ROW Ruch Jankowice do godziny 14.00 - tel. 327392-683, po godzinie 14.00 dyspozytor 327392-500

Podkategorie