Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 lutego 2021 r.
Informujemy, iż dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

 

Podobnie jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci:
- w wieku do ukończenia 8 lat,
- w wieku do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
- w wieku do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- w wieku do ukończenia 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
Przypominamy, że:
- dodatkowe świadczenie będą mogli pobierać rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek podejmą decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do 28 lutego 2021 r.,
- Kasa sukcesywnie przyznaje prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie złożonego wniosku, po uprzednim spełnieniu wymaganych kryteriów,
- Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres,
- Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/ oraz wysłać:
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
- osobiście, pamiętając o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie placówki czy oddziału.